SWITCH SECTION

3D-laserskanning erstatter

dynamitt og gravemaskiner

100 m fra strandlinjen på Borøya i Tvedestrand kommune skal det bygges 16 fritidshytter uten at naturlandskapet ødelegges. 3D-laserskanning av naturtomten har vært avgjørende for å plassere hyttene skånsomt i terrenget.

Av Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

18. februar 2021
Av Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

18. februar 2021
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210218111025525.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20210218111025525.jpg?maxwidth=900
2856-02-SPG-e-01-Sunrise_R01.jpg 2856-02-SPG-e-01-Sunrise_R01.jpg
115

Den stadig økende interessen for fritidshytter i Norge resulterer i at stadig mer at naturlandskapet vi ønsker å oppleve, bygges ned av hyttefelt og tilhørende infrastruktur. Mange av hyttefeltene som realiseres likner til forveksling på eneboligfelt der hver tomt er planert og ryddet for naturlig vegetasjon. I tillegg blir mange tomter gjerdet inn og kanskje utstyrt med oppvarmet innkjørsel helt frem til hyttedøren.  

Arkitektkontoret SPACEGROUP har på oppdrag for Movikheien AS utviklet et alternativt konsept som gir minimale fysiske inngrep i naturen. En av måtene å gjøre dette på, er ved å plassere hyttene på søyler, «fritt over bakken». Dermed unngås blant annet sprenging og graving som gir varige endringer i landskapet. Så tenker du kanskje at hytter på søyler fort blir ruvende i terrenget, og at det faktisk ville vært bedre å sprenge eller grave for å kunne plassere dem lavere?

Med metoden som er brukt i oppdraget for Movikheien AS, er dette løst på en helt ny og banebrytende måte. Vi har nemlig tatt i bruk 3D-laserskanning, som betyr at vi lager en nøyaktig 3D-modell av landskapet ved å bruke en laserskanner som sender ut flere hundre tusen laserpunkter i sekundet.

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

Med modellen på plass har det vært mulig å plassere de 16 hyttene på en måte som harmonerer med terrenget. Hver hytte har faktisk blitt plassert på naturlige hyller i terrenget og på en måte som gir gunstige sol- og utsiktsforhold. Dermed har vi oppnådd et viktig poeng – nemlig at hyttene skal gå i ett med naturlandskapet og at silhuetten i landskapet ikke skal endres sett fra sjøsiden.

Helhetlig tenkning rundt naturlandskap

At hyttene på Borøya plasseres på en måte som går i ett med landskapet uten at det er behov for verken sprenging eller graving er selvsagt noe av det viktigste når det gjelder å ta vare på naturlandskapet. Samtidig er det mye annet som skjer når et nytt hyttefelt skal etableres, slik som bilveier og biloppstillingsplasser.

For å skåne landskapet, er det imidlertid ikke lagt opp til at eierne skal kunne kjøre frem til døren. Her etableres det i stedet et felles anlegg for biloppstilling utenfor naturtomten, der det også vil bli etablert ladestasjoner for el-biler. Adkomsten til hyttene skal løses ved å opparbeide en gruslagt turvei i terrenget. Stien skal kobles sammen med en kysttursti som leder til eiendommens strandlinjer, der båtplasser også er i umiddelbar nærhet ved Hagefjorden Brygge. Ved å gjøre det på denne måten ivaretas naturlandskapet, samtidig som det gir en vesentlig reduksjon av kostnadene til grunnarbeid.

Et annet viktig poeng, er at arealet mellom hyttene skal ha preg av naturtomt. Det skal med andre ord ikke opparbeides verken plattinger eller andre tiltak utover de naturlige terrengformasjonene. Arealene blir dermed grønne frisoner for lek og opphold i naturlige omgivelser, der dagens vegetasjon kultiveres og bevares gjennom at kratt og ungskog ryddes og større eldre vegetasjon bevares. Målsettingen med kultiveringen er å motvirke gjengroing og bidra til at eksisterende biologisk mangfold bevares. Visste du forresten at det kan ta godt over 50 år for en naturtype med alle tilhørende biotoper å reetablere seg? Så sant alle forholdene legges til rette for det da.

Bærekraft i praksis

Miljø og bærekraft er en av de virkelige utfordringene som kommer til å påvirke alle samfunnsområder i vesentlig grad de neste tiårene. I norsk bygge- og anleggsbransje har dette blant annet gitt seg utslag i at bruken av tre som byggevare har fått økt oppmerksomhet og ny vitalitet. Det henger sammen med at treverk er fornybart, ofte kortreist, lagrer karbon i hele levetiden og bidrar til sunne hus med godt inneklima.

På Borøya bygges hyttene i tre, som både er kortreist og som utnytter de delene av trærne som ikke egner seg til bruk i andre treprodukter. I tillegg har hyttene selvsagt lavt energiforbruk og bidrar derfor til reduserte utslipp. I sum har byggingen av disse hyttene ganske enkelt en fordelaktig miljøprofil.

En annen trend er en stadig økende etterspørsel etter enklere hytteopplevelser som tar deg nærmere naturen. Vi er på vei tilbake til den autentiske hytten tett på naturen, som gir et tydelig avbrekk fra hverdagslivet fylt av medieinntrykk og teknologi. Nettopp dette blir ivaretatt på Borøya. Uten bilvei helt frem legger vi til rette for sterkere naturopplevelser på veien, og ved å ta hensyn til natur og terreng gir vi hytteeierne tilgang til dramatisk og urørt natur rett utenfor hytteveggen.

Salgsstart er planlagt i April og forhåndsinteresse kan meldes via Finn


4686
Bilde: SPACEGROUP/EVE
Bilde: SPACEGROUP/EVE
Bilde: SPACEGROUP/EVE
Bilde: SPACEGROUP/EVE
Bilde: SPACEGROUP/EVE
  • ADD IMAGE

0
b-0TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også