HELP vinner frem i Finansklagenemda med ny teknologi for oppmåling av areal i boliger.

Ingen løser flere saker for boligkjøpere enn HELPs advokater. Feil i areal ved boligkjøp utgjør en betydelig andel av tvistesakene. Med ny avhendingslov på trappene skjerpes kravene til nøyaktighet i areal ytterligere. Gjennom samarbeid med oppstartsselskapet Romly, som bruker 3D-laserskanning for arealoppåling, er målsettingen å sette en ny bransjestandard for nøyaktighet og etterprøvbarhet for boligareal.

Av Romly

Floire Nathanael Daub

Romly

4. mars 2021
Romly verifisert-2.jpg Romly verifisert-2.jpg
115
0

Boligkjøper tilkjent erstatning

Saken der HELP nylig bisto boligkjøper i en tvistesak illustrerer utfordringen med dagens metoder for oppmåling av areal. Kravet om prisavslag i størrelsesorden kr 288 000,- ble først avvist grunnet for mange sprikende oppmålinger av areal. Her gjaldt det en leilighet som hadde blitt solgt 6 ganger siden 2003, og ved alle tilfeller har oppgitt bruksareal vært forskjellig. Ifølge de involverte takstmennene var leiligheten vanskelig å måle på grunn av romgeometrien, og i første runde ble det konkludert med at det ikke var sannsynliggjort at det forelå en mangel etter avhendingsloven (§ 3-8) da de sakkyndige takstmenn var uenige om boligens reelle størrelse. Sekretariatets uttalelse lød som følger: 

”Sekretariatet vil herunder vise til at ingen av de fremlagte takstuttalelsene har beskrevet oppmålingen de har foretatt nærmere, men kun oppgitt det totale bruksarealet. Det er i et slikt tilfelle vanskelig for sekretariatet å vurdere hva ulikhetene i oppmålingene skyldes.”

HELP så seg ikke fornøyd med avgjørelsen og kontaktet Romly for å få utført en 3D-laserskanning av leiligheten. Romly konkluderte med at leiligheten hadde et areal på 111 m2 BRA. Saken ble deretter fremlagt for Finansklagenemnda der kjøper fikk gjennomslag for at det forelå en feil i arealet og ble tilkjent erstatning. Følgende utdrag er hentet fra Finansklagenemndas avgjørelse: 

”I dette tilfellet har kjøper fremlagt et nytt dokumentbevis som etter nemndas syn sannsynliggjør at boligens areal i BRA reelt sett er 111 m2. I lys av at salgsoppgaven har angitt boligens BRA til 119 m2, foreligger et arealavvik på 8 m2. Dette utgjør 6,7 % av boligens areal, og nemnda finner at dette etter praksis er tilstrekkelig til at det må anses å foreligge en mangel som har innvirket på kjøpet.”


Saken kan leses i sin helhet på Finansklagenemnda sine nettsider her.

"Unøyaktighet skaper saker som kunne ha vært unngått med presis informasjon. HELP ønsker velkommen all teknologi som gjør det enklere å avdekke de faktiske forhold i enkeltsaker, og som kan løfte informasjonskvaliteten i bransjen generelt." 

                                                       Dag Are Børresen, Kommunikasjonsdirektør i Help. 

Hvordan foregår 3D-laserskanning

Teknologien Romly benytter gir 300 000 innmålte laserpunkter per sekund og samtidig måling av alle rom. For denne konkrete leiligheten ga dette 163 millioner innmålte laserpunkter. Til sammenlikning ville en måling med håndholdt lasermåler, som har vært praksis frem til nå, gitt 22-30 laserpunkter.

Høy tetthet av laserpunkter er helt avgjørende for å kunne oppdage uregelmessigheter i form av skjeve vegger og krevende geometri, som var hovedårsakene til arealavvikene fra tidligere målinger i denne leiligheten. 

https://www.youtube.com/embed/bX8RnEOtNZE

Det høye antallet laserpunkter gjør at det dannes en komplett geometrisk avtegning av leiligheten som måles, på fagspråket kalles dette en punktsky. Etter oppmålingen prosesseres punktskyen i 3D-programvare der areal beregnes maskinelt, og måleverdige plantegninger utarbeides. 

Alle trinnene i prosessen er etterprøvbare, og 3D-dokumentasjon på hva som er målt, kan legges frem dersom det skulle oppstå tvist om areal.  

Ny avhendingslov øker kravet til nøyaktighet i areal

Romly’s teknologi og metode er forventet å spille en avgjørende rolle i kjøp og salg av boliger de kommende årene. Med ny avhendingslov skjerpes nemlig mangelskravet til arealavvik fra 5-6 % som har vært dagens rettspraksis og ned til så lite som 2 %. Fortsetter vi med å måle boliger på den manuelle måten, kan vi trolig forvente oss et skred av tvister rundt areal i tiden som kommer. Det er det ingen som er tjent med. 

For HELP handler dette både om å kunne tilby sine kunder nøyaktig etterprøvbar arealoppmåling i tvistesaker og samtidig fremme bruken av ny teknologi slik at antallet tvistesaker kan reduseres på lengre sikt til det beste for boligeierne og samfunnet. 

”Romlys teknologi og metode setter en ny standard for nøyaktighet og etterprøvbarhet for arealoppmåling av boliger. Dette vil gi grunnlag for bedre avgjørelser i de tilfeller der tvist om areal oppstår. Samtidig vil antallet arealtvister kunne reduseres på lengre sikt etter hvert om flere benytter seg av teknologien.”

                                                       Dag Are Børresen, Kommunikasjonsdirektør i Help.


4491
b-0TrueFalse
left -1 c-377TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20201222065849401.png #FFFFFF
Les også